top of page

BOLAGET

Ingman Group

Ingman Group är en finländsk, familjeägd mångbranschkoncern. Bolagets målsättning är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att verka i bolag med gynnsam potential i främst Finland med närområden.Objekten kan variera från långsiktiga satsningar i dotterbolag med en ägoandel över 50 % till kortsiktiga placeringar i värdepapper.  De långsiktiga satsningar är främst i form av dotter- och intressebolag, men även övriga satsningar kan vara betydande och långsiktiga trots att de inte når upp till dotter- eller intressebolagsstatus.Bolagets affärsidé är att verka i främst finländska, men även i bolag inom närområdena, vars värderingar sammanfaller med bolagets och i vilka en klar värdetillväxtspotential kan skönjas. Avsikten är att utveckla dessa bolag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Det aktiva ägandet sker främst via styrelsearbetet.

Företagsstrukturen

 

Ingman Group –koncernens moderbolag är Ingman Group Oy Ab. Ingman Group Oy Ab har fyra helägda dotterbolag. Ingman Finance Oy Ab som sköter värdepappersportföljen, utvecklingsbolaget Ingman Development Oy Ab, i Estland verksamma Ingman Baltic Sea Finance OÜ och Fastighets Ab Sibbo Solbacka som hyr ut olika slag av utrymmen i fastigheten. Till koncernen hör även dotterbolgen Halti Oy och Etteplan Oyj samt intressebolagen Digia Oyj och The Qt Company Oyj.

Organisation
IMG_4593

IMG_4593

_MG_2703

_MG_2703

_MG_0044

_MG_0044

_MG_1888

_MG_1888

_MG_0183

_MG_0183

_MG_1987

_MG_1987

IMG_4471

IMG_4471

emiliaovitsippor 156

emiliaovitsippor 156

Organisation
Robert Ingman

Verkställande direktör

Tina Ingman

Ekonomidirektör

Pirjo Akkanen

Personalchef

Anette Aalto

Bokföringschef

Tuija Johannes

Bokförare

Tarja Summanen

Business controller

Emmi Kettunen

Business controller

Jyrki Lapveteläinen

IT expert

Frank Grönqvist

Administrativ assistent

Tony Ingman

Portföljförvaltare

Peter Ingman

Rådgivare

Kort om företagets bakgrund

 

Ingman Groups verksamhet grundades år 1929 av Hjalmar Ingman då han började tillverka fil som han sålde på Salutorget i Helsingfors. Verksamheten växte snabbt med undantag av en mera stillsam period under andra världskriget. I början av 1950-talet utvidgades sortimentet med kvarg, smetana och traditionell bondost. År 1961 blev den första egentliga fabriken färdig. År 1969 startade tillverkningen av yoghurt som var avgörande för bolagets framtid. Under 1970-talet expanderade bolaget genom företagsförvärv och sortimentet utvidgades med nya produkter. År 1978 startade bolaget glasstillverkning i Sibbo. 1980-talet var gynnsamt för bolaget och omsättningen inom så gott som alla produktgrupper ökade.Ett betydande skede i historien är när Hj. Ingman och Hemholmen fusionerades år 1988 och bolaget Hemholmen-Ingman uppstod. Fusionen möjliggjorde bygget av en ny fabrik i Sibbo. All verksamhet flyttades till den nya fabriken då den blev färdig år 1991. I början av 1990-talet var exporten österut betydelsefull och då förvärvades även Apetit Pakaste Oy, vars verksamhet slogs samman med Hemholmen-Ingman, som samtidigt ändrade namnet till Ingman Foods Oy Ab. År 1992 grundades det litauiska bolaget Ingman Vega. Glassproduktionen kom igång följande år.År 2000 bolagiserades livsmedelsverksamheten som fortsatte under namnet Ingman Foods Oy Ab. Återstoden, moderbolaget, tog namnet Ingman Group Oy Ab. Därmed var den industriella verksamheten klart åtskild från den övriga verksamheten. I början av 2000-talet förvärvades aktiemajoriteten i Åhus Glass. Samma år köptes även varumärket Sun Ice.

År 2006 delas Ingman Foods i två bolag ett mejeribolag Ingman Foods Oy Ab och ett glassbolag Ingman Ice Cream Oy Ab. I januari 2007 såldes 30 % av Ingman Foods Oy Ab (mejeriverksamheten) till Arla Foods AB. Den resterande delen såldes i augusti år 2008. Glassverksamheten förstärkte sina positioner i öst genom att gå in i Vitryssland år 2009. Vid tidpunkten för försäljning av Ingman Ice Cream Oy Ab till Suomen Unilever Oy i december 2011 hade bolaget en stark position i alla baltiska länder, en god start i Vitryssland samt en föregångarposition inom mjölkfri glass i Norden och England.

 

Sommaren 2012 anskaffades majoriteten i Halti Oy. Följande år grundades utvecklings-

bolaget Ingman Development. På hösten 2013 anskaffades aktiemajoriteten i Etteplan Oyj. Våren 2014 blev Digia Oyj intressebolag. Digia delas på våren 2016 i bolagen Digia Oyj och The Qt Company.

Kort om företagets bakgrund
Styrelsen

Robert Ingman

Styrelseordförande

Ulrica Holmgren

Marika Ingman

Patrik Ingman

Peter Ingman

Tina Ingman
 
Styrelsen
Årsberättelse
Årsberättelse

Här hittar du Ingman Group:s nyaste årsberättelse. Sidan är skyddad med lösenord. Gå till sidan här.

bottom of page